Strukturfonder

EU:s sammanhållningspolitik ligger till grund för strukturfonderna. En stärkt ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU är viktigt för fred, stabilitet och välstånd. Strukturfonderna syftar till att minska skillnaderna mellan rika och fattiga regioner, främja hållbar utveckling och regional konkurrenskraft.

Sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder – Region Gävleborg

Hälsingland, som en del av Gävleborgs län, ingår tillsammans med Dalarna och Värmland i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Fonden syftar till att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader via investeringar genom nationella eller regionala program.

Under 2021–2027 stödjer fonden investeringar som ska göra EU och de europeiska regionerna mer:

  • konkurrenskraftiga och smarta genom innovation och stöd till små och medelstora företag,
    digitalisering och bredbandsutbyggnad
  • miljövänliga, koldioxidsnåla och resilienta
  • sammankopplade genom bättre transporter
  • sociala genom effektiv och inkluderande sysselsättning, utbildning, kompetensutveckling, social delaktighet och lika tillgång till hälso-och sjukvård samt satsningar på kultur och hållbar turism
  • medborgartillvända genom lokalt ledd utveckling och hållbar stadsutveckling i hela EU

Handläggande myndighet är Tillväxtverket.
Norra Mellansverige – Tillväxtverket
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Region Gävleborg

LEADER – utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar

Leader är ett EU-initiativ för att utveckla landsbygden och finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Leaderarbetet sker i partnerskap där den offentliga sektorn, den privata sektorn och den ideella sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt.

Leader 2023-2027

Utveckling Hälsingebygden handlägger Leader i Hälsingland och tar gärna emot bra idéer som kan utveckla din hembygd.

Europeiska socialfonden (ESF+)

Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa.
Projekten skapar arbetstillfällen, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer.
Ofta riktar sig projekten mot de som står långt utanför arbetsmarknaden (ungdomar, nyanlända, långtidssjukskrivna, funktionsnedsatta m fl), men stöd ges även till redan anställda. Det kan handla om frågor som kompetensförsörjning, vidareutveckling, livslångt lärande och omställning.

Handläggande myndighet är ESF-rådet.
Europeiska Socialfonden – Svenska ESF-rådet
Europeiska socialfonden (ESF+) – Region Gävleborg
Min region – Svenska ESF-rådet